Telefon: 0915 976 133
Email: willytour@willytour.sk

Poskytovanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov

  • Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 a zák. č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dobrovoľným súhlasom so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas WILLY TOUR,s.r.o., ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a plnenia zákonných povinností, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, CK WILLYTOUR a Touroperátorom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK WILLYTOUR, ako aj touroperátora a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít CK WILLYTOUR . Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, alebo ich písomného súhlasu. Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.

  • Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je CK WILLYTOUR, povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že CK WILLYTOUR vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť CK WILLYTOUR o vysvetlenie alebo požadovať, aby CK WILLYTOUR odstránila takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie CK žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

Krajiny

Zobraziť všetky »

Plavby

Facebook