Telefon: 0915 976 133
Email: willytour@willytour.sk

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky


pre zájazdy organizované CK WILLY TOUR, s.r.o.
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK WILLY TOUR, s.r.o.
( ďalej len – Všeobecné podmienky ) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK WILLY TOUR, s.r.o., sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu
( ďalej len – zmluva o zájazde), ktorú CK WILLY TOUR, s.r.o., uzatvára s objednávateľom zájazdu v súlade
so zákonom č. 281/2001 Z.z.


I. Zmluvný vzťah

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) CK WILLY TOUR, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov (ďalej len CK)
b) Objednávateľ môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a potvrdený zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok resp.  osobitných podmienok priložených
k zmluve o zájazde.

II. Ceny zájazdu

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal, alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu
(ďalej len „ cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav poskytnutých CK,
má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí
aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav
nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovné dohodnuté s CK inak.

2. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných hmôt.

3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú
v zmluve o zájazde.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21. dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky.

1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ
je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2.  CK  je  oprávnená  požadovať zaplatenia  preddavkov  pri  podpise zmluvy o  zájazde.
Výška  preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb + celkovú cenu cestovného poistenia
b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb
3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatený celej ceny. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy
o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII. týchto všeobecných podmienok.

4. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby
aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady
v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená v cenníku CK, presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené
v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou.  V konaní o vysporiadani poistnej udalosti
je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1.Objednávateľmá právo :
a)  na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b)  vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú  zmluvné dohodnutých a zaplatených služieb
c)  odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb.
d)  na reklamáciu nedostatkov a  jej vybavenie v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných podmienok
e)  písomné oznámiť CK,  že  sa  zájazdu  namiesto neho zúčastní iná osoba v  oznámení uvedená.  Toto právo môže   objednávateľ  uplatniť  iba  v lehote  45 dní pred  začatím  zájazdu.  Uplynutím tejto lehoty toto   právo objednávateľ zaniká. Dňom doručenia oznámenia, sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný   objednávateľ
a nový  objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov,
ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti zo zmenou objednávateľa vzniknú.

2.Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK všetky náležitostí potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo
a úplné uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok
c) obstarať a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípadne vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestujete. Deti musia mať vlastný cestovný pas. Deti do
18 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb, alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať vlastný cestovný doklad. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu do krajín z vízovou povinnosťou, objednávateľ predloží cestovný pas v termíne, ktorý určí CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša objednávateľ.
d) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám
v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb
f) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
g) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta,  alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program.
h) počínať si tak, aby nedochádzalo škodám na zdraví, alebo majetku  na úkor ostatných účastníkov zájazdu dodávateľov služieb, alebo CK, niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení, alebo inej osobe spôsobil.
i) dbať o včasné  a  riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok
j)  dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase

3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb patrí:
a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým  CK bude komunikovať a ktorý   oboznámi  svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.

V. Povinnosť a práva CK

1. CK je povinná:
a)  mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku, alebo krátkodobej platobnej neschopnosti
b)  pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu
c)  najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie potrebné informácie
o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté
už v zmluve, katalógu alebo cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:
-  podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
-  všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb  ( napr. poukaz
pre hotel, na poskytnutie  ubytovania, stravovania, atď. )
-  ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK má svoju povinnosť podľa
ods. 1 pís. c,  musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK  nie je  povinná  poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb

3. K povinnostiam objednávateľa  uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú
im zodpovedajúce práva CK.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy  o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí  byť v návrhu uvedená
aj nová cena. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatku. Rozhodnutie objednávateľa musí oznámiť CK písomne v návrhu zmeny zmluvy
o zájazde.

2. CK má právo zrušiť zájazd  v lehote 21 dní pred začatím ak nebude dosiahnutí minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomický neúnosné , pretože náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 35 osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je uvedený iný počet.
Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní
pred začatím zájazdu.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolnosti.

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, alebo ak objednávateľ nesúhlasí
s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite ktorá zodpovedá službám dohodnutím v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby,
je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas,
alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality
než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7.Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK, pokiaľ je to možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie týchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške  3,31 €
za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, nástupné miesta, mená a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa  a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl. VII. týchto všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1. CK  môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky
od odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:
a) bez udania dôvodu
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI.ods. 4. týchto Všeobecných podmienok
c) ak dôjde k porušeniu povinnosti CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde
d) oznámenie o odstúpení zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou formou a odovzdať
ho osobne na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní doručením listom CK dňom doručenia písomného oznámenia na predajne miesto, kde si zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK alebo ak nedôjde k  uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom,
je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.  Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dni
pred nástupom na zájazd, alebo čerpaním služieb nasledovne:
- do 30 dní pred odchodom zájazdu                         10% z ceny zájazdu + poistné
- 29 – 20 dní pred odchodom zájazdu                      35% z ceny zájazdu + poistné
- 19 – 10 dní pred odchodom zájazdu                      75% z ceny zájazdu + poistné
-   9 dní a menej pred odchodom zájazdu                100% z ceny zájazdu + poistné

5.Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2. pís. c, týchto Všeobecných podmienok je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6.Vopred stanovená cena je predajná cena vrátane všetkých povinných a nepovinných príplatkov
a objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb a nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK ako aj zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb
(napr. čiastku za komplexné cestovné poistenie, ktoré sa pripočítava k zmluvnej pokute v plnej výške)

7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty  je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia
od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

8.CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku, alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu:

1.V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo
na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby,
alebo u povereného zástupcu CK.

2.Ak sa dodávateľovi služby, alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše zo zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach ( 1. pre zástupcu CK, 2. pre dodávateľa CK, 3. pre klienta) a podpísaný zástupcom CK
a objednávateľom.

3.Kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný poslať doporučene CK. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť  zákonom stanovenej lehote, inak mu právo zaniká, najneskôr však
do troch mesiacov po skončení zájazdu.

4.Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od doručenia reklamácie.
Ak objednávateľ zistený nedostatok nereklamuje priamo na mieste, alebo nepredloží príslušné potvrdenie, nemá nárok na kladné vybavenie reklamácie.

5.CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ  objedná
na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo inej organizácii.

6.Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi,
ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

7.Ak nastanú okolnosti, ktoré vznikli v priebehu zájazdu a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK,  alebo okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne, alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a CK  zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp. zľavu
z ceny týchto služieb.

8.V prípade že dôjde k „ over bookingu“ ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.
Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovania rovnakej kategórie, alebo poskytnutie ubytovania vyššej kvality. Rovnako sa za závažnú zmenu nepovažuje zmena leteckej spoločnosti, autobusovej spoločnosti , zmena nástupného a výstupného miesta, času odletu, trasy autobusu, typ autobusu, typ lietadla, letu a jeho trasy ,
či priestupných miest, ako aj zmena odletového a pristávacieho miesta.

9.Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, typu lietadla a letových časov pri leteckej doprave, resp. trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácií
a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave. V prípade hore uvedených zmien bude CK bezodkladné informovať objednávateľa. Uvedené nezáväzné zmeny programu nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.

10.Malé zmeny zo strany vedenie ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera
( organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod. ) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a CK ich nemôže ovplyvniť.

11.Vzhľadom na nepredvídané okolnosti ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadné problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade meškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace
s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde.

12.Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

13.Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách
sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.

14.CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávateľovi služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných udalosti.

15.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na objednávateľa v prípade, že predávajúci nevybavil jeho reklamáciu k spokojnosti, môže podať návrh na začatie konania alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.

IX. Poistenie proti Insolventnosti CK:

1.CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie
(doprava do SR  vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania  do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb ) v prípade:
- neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených     služieb
- nevrátenie  zaplateného preddavku, alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec.

X. Záverečné ustanovenia:

1.Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK uskutočnené po 01.01.2017 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinnosti inak, a to vždy písomnou formou.

2.Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy, že sú mu Všeobecné podmienky, ako aj základné informácie
pre turistov známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3.Objednávateľ  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje,
že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania  a spracovania osobných údajov podľa tohto zákona. Potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných  prostredníctvom CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené  iba zamestnancom CK
a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečovať, ponúkať a poskytovať CK.

4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú  informáciám známym v dobe tlače.  CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke katalógu, a uisťujeme, že Vás budeme o nich bezodkladne informovať. CK  a neručí za prípadné neúmyselné chyby a preklepy, ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť.

5. Tieto zmluvné podmienky CK  vstupujú do platnosti 01.01.2017

Krajiny

Zobraziť všetky »

Plavby

Facebook